Gezonde mensen en PPDs

Onderzoek naar de invloed van Mindfulness PLUS (PPD) resonantie op verschillende levensgebieden bij gezonde mensen (samenvatting).

Opzet onderzoek
Sinds enig tijd loopt via deze website een onderzoek onder Mindfulness PLUS (PPD) luisteraars. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan deelname. Doel is de invloed te bepalen van het PPD luisteren op alle daagse situaties bij mensen die een normaal leven leiden, psychisch stabiel zijn en een verleden hebben zonder extremen.

De deelnemers werd gevraagd gedurende minstens vijf weken elke dag 10 minuten te luisteren naar aangeboden PPDs.

Aan het begin en na 5 weken werd gevraagd anoniem een vragenlijst in te vullen. De vragen hadden betrekking op  zowel mentale als fysieke factoren en ook konden deelnemers hun eigen mening ventileren en aangeven in welke delen van hun leven ze de mogelijke invloed van het luisteren naar PPDs hadden bemerkt.

De aangeboden Mindfulness PLUS serie bestond uit PPDs mp3’s met verschillende aandachtsgebieden, die in algemene zin in drie velden kunnen worden opgedeeld.

  • Het eerste veld heeft te maken met belangrijke overlevingsreacties (fight, flight, freeze) in relatie tot trauma’s als de gevolgen van o.a. oorlog, verdriet en shock.
  • Het tweede veld van aandacht betrof epigenetische ziektes die in de afgelopen honderdvijftig jaar in Westerse landen hebben geheerst (o.a. tbc en syfilis).
  • Het derde veld richt zich op het bekrachtigen van innerlijke kwaliteiten als bijvoorbeeld creativiteit, concentratievermogen, vergeving en innerlijke wijsheid.

Het concept ‘resonantie’
Als eerste, Mindfulness PLUS of PPD resonantie heeft haar wortels in homeopathie en het achterliggende principe is reeds beschreven door Hippocrates (geboren ca. 460 voor Christus) bekend als de grondlegger van de moderne westerse geneeskunst. Hij stelde dat er ‘substanties’ kunnen worden gebruikt om:
1. tegenovergestelde symptomen te veroorzaken – contraria contraribus curantur (tegengestelden worden genezen met tegengestelden, d.i. tegengestelde principes)
2. vergelijkbare symptomen te veroorzaken – similia similibus curantur (gelijken worden genezen met gelijke [principes]).

Het principe van tegengesteldheid is de basis van de reguliere geneeskunde geworden en behelst het onderdrukken van symptomen en het doden van ziekteverwekkende micro-organismen. Het tweede principe, dat van gelijksoortigheid, van ’vergelijkbare’
symptomen, is het uitgangspunt van onder andere de homeopathie: het ‘gelijkende kan het gelijkende genezen’.

De homeopathie stelt dat een ziekte genezen kan worden door een middel voor te schrijven dat bestaat uit een extreem verdunde oplossing van een stof die dezelfde symptomen veroorzaakt als de ziekte laat zien. Dit principe is gebaseerd op resonantie – de oorspronkelijke stof is immers door verdunning niet meer aantoonbaar aanwezig – en volgens Hippocrates is het ook het belangrijkste van de twee principes.

Ten tweede, uit neurobiologische kennis blijkt het het reptielenbrein (hersenstam) het meest basale deel van de hersenen is achter (menselijk) gedrag. Het is verantwoordelijk voor alle overlevingsmechanismen en reageert sneller en intensiever dan bv. de kleine hersenen (zoogdieren- of emotionele brein) en de cortex (cognitieve brein).

 

Veel therapieën en behandelmethodes zijn gericht op het emotionele – en cognitieve brein en gaan daarmee voorbij aan het reptielenbrein. Maar zoals gezegd, dat deel is juist van het allergrootste belang als het gaat om het neutraliseren van stressreacties in de breedste zin van het woord. Het reptielenbrein is ontstaan in een tijd dat taal zoals we dat nu kennen geen rol speelde, het is pre-verbaal. Communiceren met dit deel van de hersenen vraagt dus om een taal die de hersenstam wel verstaat, bijvoorbeeld resonantie.

onderzoek PPDsResultaten na 5 weken luisteren
In totaal hebben bijna 100 deelnemers beide vragenlijsten ingevuld. Uit analyse van de uitkomsten blijken een aantal trends duidelijk waarneembaar. De voordelen van het luisteren van PPDs bleken het meest zichtbaar in het geestelijke domein. 55% van de deelnemers gaf bijvoorbeeld aan veel minder emotioneel te zijn (boos, verdrietig, jaloers) en minder last te hebben van stemmingswisselingen en stress.

Een algemeen beeld dat opkomt is dat er al binnen 5 weken duidelijke verbeteringen zijn op het gebied van zelfvertrouwen en zelfexpressie, meer focus op het uitvoeren van (school) taken en zelfs een sterk verbeterde houding als het gaat om het oplossen van ruzieachtige situaties (veel makkelijker vergeven en vergeten).

Het bovenstaande beeld komt eveneens naar voren als de deelnemers zelf factoren konden benoemen. Hen werd gevraagd of het luisteren van PPDs in hun leven invloed had gehad, en zo ja, in welke levensvelden dat was. Men kon kiezen uit 8 verschillende mogelijkheden en een cijfer toekennen tussen de 1-10, waarbij 1 stond voor ‘totaal geen invloed’ en 10 voor ‘heel veel invloed’. Hieronder de grafiekvorm van de uitkomsten.

Bovenstaande resultaten laten zien dat 78% van de deelnemers zegt veel meer innerlijke rust te ervaren tijdens een normale dag. 76% had meer durf en energie om uit de comfortzone te komen en iets nieuws aan te pakken. Tenslotte vond 68% van de deelnemers dat de tijd dat negatieve emoties als boosheid, jaloezie en irritaties een rol speelden aanzienlijk verminderd was tijdens het luisteren naar PPDs. Minder emotioneel drama dus.

De volgende tabel laat nogmaals zien hoeveel procent van de deelnemers vonden dat een betreffende levensveld aanzienlijk was beïnvloed (1e percentage) of zelfs in hoge mate was beïnvloed (2e percentage):

Invloed PPDs na 5 weken (%)   aanzienlijk In hoge mate  
Innerlijke rust 78 37
Durf om uit comfort zone te komen 76 33
Korter emotioneel drama 68 18
Meer creativiteit 59 14
Kwaliteit van relaties 55 9
Functioneren op werk & school 55 14
Sportprestaties 47 5
Fysieke welzijn & gezondheid 45 9

Opmerkingen
De meest beïnvloede levensgebieden betreffen zoals gezegd vooral factoren in het geestelijke veld. Dat is niet onverwacht, omdat het in dit onderzoek vooral gezonde mensen hebben deel genomen, die niet of nauwelijks last hebben van fysieke issues. In dat geval zijn mensen zich slechts af en toe bewust van hun fysieke situatie en veranderingen worden dan ook niet opgemerkt.

Geestelijk welzijn daarentegen wordt door iedereen dagelijks beleefd. Ook als je gezond bent en prima in je vel zit merk je emoties als irritatie, stemmingswisselingen en onrust/stress veel gemakkelijker op.  En die factoren bleken sterk beïnvloed, dat wil zeggen dat er duidelijk sprake is van een flinke vermindering tijdens de tijdsduur van het onderzoek.

Overigens bleek al eerder uit Tsjechisch onderzoek met fMRI scanning dat hersendelen betrokken bij ontspannen geactiveerd worden bij het luisteren naar een PPDs.

Reacties van deelnemers
Hier nog een greep uit de reacties die deelnemers hebben teruggekoppeld:
“ik slaap veel beter, langer achter elkaar en dieper”,

“ik merk dat ik ineens boosheid kan tonen, een emotie die ik tot nu toe nooit in mijn leven heb getoond, het is wel eng, maar het geeft ruimte”,

“er is helderheid in mijn hoofd gekomen, heel prettig, de stabiliteit is toegenomen” ,

“ik krijg veel meer zicht op mijn eigen functioneren en dat beïnvloed mijn leven aanzienlijk“,

“ik merk meer ontspanning, kan beter bij mezelf blijven”,

“ik ben milder naar andere mensen toe”.

Onno Nieveen, Juni 2018

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail